Regulamin

Regulamin sklepu www.sklep.k-r.pl

§1

Postanowienia Ogólne

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.k-r.pl prowadzony jest przez Spółkę K&R Design Maciej Karbownik i Wspólnicy Spółka Komandytowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000554467, NIP: 5261581978, REGON: 012172996.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 j.t.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2

Definicje

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.sklep.k-r.pl/pl/reg umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.sklep.k-r.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

Klient uprzywilejowany – osoba fizyczna (Konsument) lub  przedsiębiorca uprzywilejowany ( osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą ) dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. 2014 poz. 121 j.t.).

Konto - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach, oznaczony adresem e-mail i hasłem wybranym przez Klienta.

Produkt - rzecz ruchoma prezentowana na witrynie Sklepu Internetowego mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. 2014 poz. 827).

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.k-r.pl.

Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.k-r.pl

Sprzedawca - Spółka K&R Design Maciej Karbownik i Wspólnicy Spółka Komandytowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000554467, NIP: 5261581978, REGON: 012172996. 

Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie Klienta uprzywilejowanego składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość Produktu ze Sprzedawcą.

§3

Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

1.1. prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

1.2. umożliwienie złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego na terytorium Polski.

§4

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2. dostęp do poczty elektronicznej.
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  4. aktywne konto e-mail.
  5. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym na potrzeby prowadzenia Konta przez Sprzedawcę.

§5

Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”). Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 

§6

Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków:
  1. zapoznanie się z  danymi Sprzedawcy oraz z prezentowanymi na stronach internetowych Sklepu Internetowego informacjami dotyczącymi warunków zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a w szczelności z informacjami zawartymi: w niniejszym Regulaminie, Polityce prywatności, Zasadach zakupów, Formie płatności, Kosztach i sposobie dostawy, Warunkami Reklamacji, Informacją o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta;
  2. zarejestrowaniu Konta oraz zalogowanie się na Konto Klienta w Sklepie Internetowym;
  3. dokonanie wyboru Produktu (przedmiotu Zamówienia) z pośród prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego;
  4. wypełnienie Formularza Zamówienia;
  5. złożeniu oświadczeń o zapoznaniu się z: Regulaminem, Zasadach zakupów, Formami płatności, Kosztami i sposobie dostawy, Reklamacjach i zwrotach, Polityce prywatności, Informacją o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  6. wykonaniu ewentualnie innych czynności, jeżeli prezentowana na stronie Sklepu Internetowego ścieżka złożenia Zamówienia wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności;
  7. kliknięcie przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, przycisku „Zamawiam i płacę”.

Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego - przed złożeniem Zamówienia - także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zmówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę do Klienta stosownej wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji a także potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów będących przedmiotem Zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy na odległość). Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, z chwilą otrzymania przez Klienta uprzywilejowanego informacji od Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zgodnie z § 6 ust. 4 powyżej. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT lub paragonem, który będzie dołączany Klientowi uprzywilejowanemu wraz z przesyłką lub pocztą elektroniczną na co Klient uprzywilejowany wyraża zgodę.

§7

Forma płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
  1. Zapłata ceny za zamówiony Produkt oraz ewentualne koszty przesyłki dokonywane są przez Klienta bezgotówkowo, za pomocą przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. Za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, tj. w terminie 2 dni roboczych od otrzymania przez Klienta informacji od Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku wybranych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 3. Kupujący dokonujący zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient uprzywilejowany ma prawo wycofać swoją akceptację.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z dostawą i wydaniem produktów do czasu uzyskania pełnej zapłaty ceny sprzedaży wraz z wszystkimi kosztami przez Kupującego.

 5. W sytuacji gdy Klient nie dokona płatności pełnej ceny sprzedaży za produkty wraz z wszystkimi kosztami w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie uprawniony do jednostronnego odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty.

§8

Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. przesyłka kurierska.

Koszt dostawy Produktu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na terenie Polski jest wskazywany w trakcie składania Zamówienia. Termin wysyłki dostawy Produktu do Klienta wynosi 3 dni robocze liczone od dnia zaksięgowania pełnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy za złożone Zamówienia. Dostawa foteli odbywa się kurierem. Są to paczki NST ( niestandartowe ). Kurier może odmówić wniesienia ( jeśli jest ono utrudnione np wnoszenie po schodach, przy braku windy itp ).

§9

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej (prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym) może zostać rozwiązana przez Klienta uprzywilejowanego w każdym czasie.
 2. Klient uprzywilejowany może rozwiązać umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@k-r.pl lub też pisemnie na adres: K&R DESIGN, ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa (Warsaw Distribution Center - Budynek C). Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu w momencie doręczenia oświadczenia Klienta do Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek trwale usunąć Konto Klienta z systemu informatycznego w zakresie, którego prowadzony jest Sklep Internetowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta.
 3. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§10

Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamówiony Produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta uprzywilejowanego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu, w przypadku pozostałych Klientów rękojmia jest wyłączona.
 2. Klientowi uprzywilejowanemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktu (niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży).
 3. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@k-r.pl lub też pisemnie na adres: K&R DESIGN, ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa (Warsaw Distribution Center - Budynek C).
 4. W związku ze składaną reklamacją Klient uprzywilejowany składa żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Jeżeli Klient będący Konsumentem zarządzał wymiany Produktu lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku Produktów objętych również gwarancją, Sprzedawca informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta uprzywilejowanego z tytułu rękojmi.
 7. W przypadku, gdy na zakupiony Produkt producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Gwarancja Herman Miller

§11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient uprzywilejowany ( z wyłączeniem przedsiębiorcy uprzywilejowanego dla którego zakup miał charakter zawodowy ) który zawarł umowę na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres: K&R DESIGN, ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa (Warsaw Distribution Center - Budynek C) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@k-r.pl.
 2. Na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone zostały szczegółowe informacje skierowane do Konsumentów zawierających umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym informacja i wzór formularza, dotyczące zasad korzystania przez Konsumentów z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz skutków wykonania tego uprawnienia i związanych z nim praw i obowiązków Konsumenta oraz Sprzedawcy, w szczególności o zasadach, terminach zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży.
 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 11 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  g) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Produktów. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§12

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności

§13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający informuje Klientów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma prawdo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Klient może uzyskać bezpłatną poradę, zgłaszając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, między innymi: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy. Zmiana treści Regulaminu nie będzie naruszać prawa nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego, w szczególności w zakresie Zamówień, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.
 5. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 

NOTA PRAWNA
© Copyright 2023 K&R Design, Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną. Kopiowanie dla celów komercyjnych, reklamowych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione. Wszystkie nazwy własne marek, znaki firmowe, znaki marek, zdjęcia, nazwy własne poszczególnych produktów, ich logotypy oraz inne znaki graficzne, wykorzystane w serwisie K&R Design są zastrzeżone przez ich właścicieli i są prawnie chronione oraz stanowią własność intelektualną. Wykorzystywanie dla celów komercyjnych, reklamowych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium